Shenzhen XJC Sensor Technology Co. Ltd.

Shenzhen Longgang District, Henggang Street Silian Community 228
Industrial Zone 17, Factory 201
Shenzhen, Guangdong Province 518000 China

View All Exhibitors